•           86-0532-83136898        info@jinsanyang.com
  Chinese   English

  喷水织机

  • JY-901大提花喷水织机
  JY-901大提花喷水织机

  JY-901大提花喷水织机

  JY-901大提花喷水织机是在喷水织机成熟的技术基础上,融入新技术与先进的织机理念,使喷水织机与提花机开口装置完美结合,该机型配备单喷或双喷引纬装置,机械或电子送经与卷取,适合织造各种高附加值的提花组织织物。

  黄色网站网址在线影院公司